Baner

Република Србија

Агенција за привредне регистре

Бранкова 25

Београд

С  Т  А  Т  У  Т

УДРУЖЕЊА

„УВЕК СА ДЕЦОМ“

Београд

Пастерова 14

У складу са одредбама члана 26 Статута Удружења „Увек са децом“ на Скупштини одржаној 20.04.2013. године у Београду донело је:

С  Т  А  Т  У  Т

УДРУЖЕЊА  „УВЕК СА ДЕЦОМ“

Члан 1.

Удружење родитеља деце са Службе педијатријске онкологије  Института за онкологију и радиологију у Београду је удружење грађана на националном нивоу које окупља родитеље деце која се лече на Институту, а  и  у осталим здравственим установама и све стручне особе које су заинтересоване за рад Удружења и све грађане, ради остваривања циљева у области борбе против малигних обољења деце која болују од ових болести.

Члан 2.

Овим Статутом утврђују се циљеви, задаци и начин њиховог остваривања, међусобна права и обавезе и одговорности чланова, органа и других тела као и друга питања од интереса за рад Удружења.

Члан 3.

Пун назив и седиште Удружења гласи:

            Удружење „Увек са децом“

            Пастерова 14, Београд

Седиште Удружења је у Институту за Онкологију и радиологију, Пастерова 14, Београд.

Члан 4.

Удружење има својство правног лица с правима, обавезама и одговорностима које произилазе из Устава, Закона и овог Статута.

Удружење заступа Председник, а у случају одсутности Председника замењује га Потпредседник.

Члан 5.

Удружење има свој печат. Печат Удружења садржи пун назив Удружења и округлог је облика, димензија пречника 25 мм.

Члан 6.

Сврха, циљеви и задаци Удружења јесу:

- да се родитељи болесне деце организовано окупљају у оквиру Удружења ради успешније друштвене, правне, социјалне и здраваствене заштите своје деце болесне од малигних болести, а која се лече на Институту за онкологију и радиологију Србије, као и у осталим здравственим установама на територији Републике Србије које лече децу са малигним болестима;

-  да се  путем активности Удружења позитивно утиче на ефикасније контакте са здравственим особљем у Институту и другим здравственим установама, а у циљу што успешнијег здраваственог третмана и лечења болесне деце;

-  да се утиче посебно на здравствено-социјални и васпитни програм за болесну децу, уз ангажовање свих потребних стручних профила: медицинских стручњака, дефектолога,  психолога, васпитача и др.

-  да се стварају повољни услови за набавку потребних лекова, помагала и друге разноврсне опреме које служе намени и да се у друге сврхе не могу употребљавати;

-  да се путем Удружења омогући шира друштвена афирмација како унутар Института и других здравствених установа, тако и шире као и упознавање шире јавности са тешкоћама и проблемима ових болесника и њихових родитеља;

да ради и делује и по другим питањима везаним уз практично решавање проблема болесне деце и њихових родитеља;

-  да се врши едукација родитеља у вези болести и законских права заштите њихове деце и пружање помоћи деци приликом рехабилитације и даљег лечења;

-  пружање помоћи деци и породици приликом ресоцијализације и њиховог              успешног повратка у друштвену заједницу;

-  психо-социјална подршка родитељима чије је дете преминуло, као и његовој ужој породици;

-  обавештавање средстава јавног информисања и њихово укључивање  у акције које

   спроводи Удружење.

Члан 7.

Рад Удружења је јаван. Чланови Удружења и представници средстава информисања могу присуствовати свим састанцима Удружења.

Члан 8.

Члан Удружења може постати: сваки родитељ, односно старатељ болесне деце, медицинско особље  и друге особе одговарајућих профила стручности  или друштвених активности које имају посебне склоности за укључивање у решавање ове проблематике. Чланови Удружења могу постати и странци који испуњаваљу законске услове. Одлуке о пријему чланова доноси Скупштина Удружења на предлог Управног одбора.

Члан 9.

Члан Удружења може постати правно лице као и грађанин који својом активношћу и материјлним доприносом учествује у остваривању програмских задатака Удружења.

Члан 10.

Права и обавезе чланова су да:

-  бирају и да буду бирани у Органе управљања,

-  буду обавештени о раду Удружења, као и материјлно-финасијском пословању,

-  дају предлоге, мишљења и примедбе на рад Удружења и да о заузетим и спроведеним ставовима буду обавештени,

-  да чувају и подижу углед Удружења,

-  да учествују у извршавању задатака Удружења,

-  да непоседно учествују у раду Удружења, присуствују предавањима и другим манифестацијама Удружења.

Члан 11.

Члансвто у Удружењу престаје добровољним иступањем или искључењем.

Члан 12.

Члан Удружења који се не придржава начела и циљева Удружења или својим радом наноси штету угледу Удружења и због неактивности може бити искључен из Удружења. Одлуку о искључивању доноси Скупштина Удружења на предлог Управног одбора.

а)   УЖИ ОБЛИЦИ УПРАВЉАЊА

Члан 13.

Удружење делује непосредно у складу са важећим позитивним прописима.

б) ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 14.

Ради остваривања ширих циљева и задатака Удружење се може удруживати са другим правним организацијама за исту област деловања на територију Републике Србије.

Удруживање из става 1. овог члана врши се на начелу равноправности и размере  заступљености у органима савеза.

Члан 15.

Одлуку о удруживању доноси Скупштина на предлог Управног одбора када се за то укаже потреба.

Члан 16.

На основу одлуке о Удруживању, а у складу са циљевима и задацима Удружења доносе се евентуално нове измене Статута.

в) МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Члан 17.

Ради развијања међународне активности и сарадње са међународним организацијама, Удружење може сарађивати са националним и међународним организацијама и удружењима која имају сродне циљеве и задатке и учлањивати се на начелу равноправности, једнаке заступљености у свим органима међународне организације и немешања у унутрашње ствари других организација и њихових земаља.

Члан 18.

Одлуку о сарадњи са међународним организацијама и удружењима доноси Скупштина на предлог Управног одбора.

Члан 19.

За остваривање циљева и задатака Удружења, обезбеђују се средства која се могу  употребљавати на начин прописан Статутом и осталим Законима.

Члан 20.

Приходи се остварују из ових извора:

-  прилога физичких и других лица,

-  дотација друштвено- политичких организација и заједница,

-  поклона и донација,

-  продајом сопствених публикација односно обављањем привредне делатности под шифром: 22110-издавање књига, брошура, звучних записа, часописа, као и продајом сувенира,

-  од котизације за семинаре и друге облике образовања из области борбе против  малигних обољења и подршке деци која болују од ових болести,

-  организовањем хуманитарних изложби и акција,

-  других извора у складу са законом.

Члан 21.

О свим приходима и расходима води се одговарајућа финансијска евиденција. О приходима и расходима Удружења подноси се извештај Скупштини. Наредбодавац за извршење финансијског плана је  Управни одбор, а за контролу финансија задужен је Надзорни одбор.

Члан 22.

О питањима финансијско програмске активности потребно је да се обавесте органи Удружења предвиђени Статутом.

VII УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 23.

Управљање и удруживање остварује се у складу са начелима Устава, Закона и Статута.

Члан 24.

Удружење има ове органе:

  1. а

Члан 24а.

Начин рада УО, НО и Скупштине уређује  се  пословницима о раду које усвајају 2/3 већином гласова ови органи.

Члан 25.

Скупштина је највиши орган Удружења.

   - Скупштину чине сви чланови.

   - Скупштина се одржава сваке године, а по потреби и чешће.

   - Изборна Скупштина се одржава сваке четврте године.

   - Ванредну Скупштину могу сазвати УО или чланство уколико најмање 1/3 чланства поднесе писмени захтев за сазивање.

Члан 26.

Скупштина као највиши орган Удружења:

-  доноси, мења  и  допуњује Статут,

-  бира и разрешава чланове Управног одбора и Надзорног одбора,

-  доноси програме и планове рада Удружења,

-  одлучује о молбама, приговорима и жалбама  Управног одбора,

-  одлучује о удруживању,

-  доноси одлуку о престанку рада Удружења,

-  одлучује о именовању ликвидационог управника,

-  разматра и усваја финансијски план и завршни рачун,

-  разматра и усваја извештај Управног Одбора,

-  закључује договоре и споразуме,

-  одлучује о учествовању Удружења у међународним и другим организацијама и удружењима,

-  одлучује о додели признања појединцима и осталим субјектима,

-  управља имовином Удружења,

-  врши и све послове у вези са радом Удружења предвиђење Статутом,

-  утврђује хуманитарну и пословну политику,

-  доноси друге правилнике од интереса за Удружење,

-  одлука је пуноважна ако је на Скупштини присутна проста већина чланова Удружења и ако за њу гласа више од 50% присутних чланова.

Члан 27.

Управни одбор:

 - бира  Скупштина,

 - броји 5 чланова са мандатом од четири године и могу се поново бирати на исту

    функцију.

Члан 28.

Управно одбор обавља ове послове:

-  спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине,

-  прати и усмерава рад Удружења,

-  сарађује и одржава везе са другим организацијама и удружењима,

-  поверава посебне послове појединим члановима,

-  доноси одлуке о задужењу и наменском располагању средствима Удружења,

-  преко Председника Удружења потписује уговоре о правима, обавезама и одговорностима Председника Удружења,

-  припрема предлоге за Скупштину Удружења и сазива исту,

-  даје упутства за рад Председнику удружења,

-  доноси одлуке о утврђивању и оптерећењу основних средстава,

-  решава по жалбама чланова Удружења на одлуке Председника о дисциплинској одговорности,

-  друге одлуке дефинисане законом,

-  остали послови који нису у надлежности Скупштине,

-  бира Председника Удружења са мандатом  од четири године и може се поново бирати  на исту  функцију,

-  из редова својих чланова бира Председника  Управног Одбора,

-  сазива Скупштину на предлог Председника Удружења или одлуком већине чланова Управног Одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања седнице и  предлогу дневног реда,

-  седницу Управног Одбора сазива Председник Управног одбора, писаним     обавештењем о месту и времену одржавања седнице и предлогу дневног реда

-  заједно са Председником Удружења прима и отпушта раднике, с тим да запослени радник не може бити члан УО,

-  усваја пословник о раду УО,

-  подносе извештај о раду члановима НО. 

Члан 29.

Члановима Управног одбора мандат престаје:

-  истеком рока на који су именовани,

-  опозивом од стране Скупштине Удружења,

-  оставком,

-  другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 30.

- Надзорни одбор бира Скупштина Удружења,

- Надзорни одбор броји 3 члана, а мандат чланова је 4 године и могу се поново бирати на

  исту функцију,

- из редова својих чланова бира Председника Надзорног одбора,

- седницу Надзорног одбора сазива Председник Надзорног одбора писаним  обавештењем   

   о месту и времену  одржавања  седнице и предлогу дневног реда.

Члан 31.

Надзорни одбор своје одлуке доноси простом већином гласова присутних чланова уз обавезни кворум.

Члан 32.

Надложности Надзорног одбора су:

- вршење контроле финансијског пословања и рада  Управног одбора и извештавање         

   Председника о том налазу,

-  утврђивање веродостојности, потпуности извештавања чланства Удружења о финансијским и другим чињеницама,

-  утврђивање веродостојности, потпуности извештаја Удружења и предлога за расподелу средстава Удружења и других плаћања за рачун Удружења,

-  оцена целисходности пословне политике Удружења, њене усклађености са законом,

-  поступање по приговорима чланова Удружења, органа Удружења и других лица,

-  Надзорни одбор подноси извештај на седници Скупштине.

Члан 33.

Члановима Надзорног одбора мандат престаје:

-  истеком рока на који су именовани,

-  опозивом од стране Скупштине Удружења,

-  оставком,

-  у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 34.

Надлежности Председника Удружења:

-  организује и руководи процесом рада и пословања Удружења,

-  заступа, представља Удружење према трећим лицима, одговоран је за законитост рада и пословања,

-  предлаже Потпредседника из реда чланова Управног одбора,

-  самостално доноси одлуке за које је овлашћен законом и овим Статутом,

-  извршава одлуке Управног одбора,

-  прима, отпушта и распоређује раднике уз сагласност већине чланова УО,

-  одобрава службена путовања радницима,

-  одређује почетак и завршетак радног времена уз сагласност већине чланова УО,

-  изриче дисциплинске мера:  новчане, опомене, опомена пред отказ, 

-  одлучује о редовним и ванредним пописима,

-  обавља све друге послове које су му законом, овим Статутом и другим општим актима и одлукама надлежних органа Удружења стављене у надлежност.

Члан 35.

Председнику Удружења мандат престаје:

-  истеком рока на који је именован,

-  опозивом од стране Управног одбора,

-  оставком,

-  другим случајевима предвиђеним законом.

        

Члан 35а.

Надлежности Потпредседника Удружења:

-  замењује Председника у његовом одсуству.

Члан 36.

Удружење престаје са радом ако то одлучи Скупштина, односно ако се Скупштина не може сазвати одлуком надлежног органа. Предлог за престанак рада може поднети најмање две трећине чланова Удружења.

У случају престанка рада Председник је дужан поднети пријаву надлежном органу код којег је извршен упис у регистар, ради брисања из регистра.

У случају престанка рада Удружења имовина Удружења припада Служби педијатријске онкологије Института за онкологију и радиологију Србије.

Члан 37.

Статут је општи акт Удружења.

Осим статута општа акта Удружења су:

-  правилници,

-  одлуке,

-  пословници које доносе Скупштина, УО и НО.

Члан 38.

Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Удружења, а примењује се од дана уписа у регистар код надлежног органа

Члан 39.

За све што није регулисано овим Статутом примењиваће се одредбе Закона о удружењима Републике Србије.

У Београду, 20.04.2013. године

м.п.

                                                                       Председавајући Скупштине Удружења

                                                                                                      Коста Кристић  

                                                                  

                                                                                         _________________________